ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2562) อำเภอสอง

3,354
จำนวนนักเรียน
1,743
นักเรียนชาย
1,611
นักเรียนหญิง
286
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอสอง (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
9
51
65
116
29
163
128
291
32
178
169
347
รวมอนุบาล
70
392
362
754
31
186
176
362
33
207
180
387
ประถมศึกษาปีที่ 3
31
190
187
377
ประถมศึกษาปีที่ 4
33
186
169
355
ประถมศึกษาปีที่ 5
31
188
178
366
ประถมศึกษาปีที่ 6
33
231
209
440
รวมประถมศึกษา
192
1,188
1,099
2,287
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
54
46
100
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
38
47
85
8
71
57
128
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
24
163
150
313
รวมทั้งหมด
286
1,743
1,611
3,354
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
3
28
194
150
344
4
49
516
518
1,034
6
43
174
159
333
3
34
309
298
607
6
36
176
150
326
7
61
234
204
438
2
14
31
15
46
2
21
109
117
226
รวมทั้งหมด
33
286
1,743
1,611
3,354
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 754 คน

22.48%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2287 คน

68.19%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 313 คน

9.33%
รายละเอียดทั้งหมด