ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2562) อำเภอหนองม่วงไข่

525
จำนวนนักเรียน
265
นักเรียนชาย
260
นักเรียนหญิง
67
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอหนองม่วงไข่ (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
0
7
16
17
33
6
13
17
30
รวมอนุบาล
13
29
34
63
9
23
28
51
9
43
37
80
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
45
47
92
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
39
37
76
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
39
35
74
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
35
33
68
รวมประถมศึกษา
51
224
217
441
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
3
4
7
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
3
3
6
1
6
2
8
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
12
9
21
รวมทั้งหมด
67
265
260
525
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
8
20
20
40
1
10
103
88
191
2
16
33
38
71
1
6
9
10
19
2
19
60
64
124
1
8
40
40
80
รวมทั้งหมด
8
67
265
260
525
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 63 คน

12.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 441 คน

84.00%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 21 คน

4.00%
รายละเอียดทั้งหมด