ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) (10 พฤศจิกายน 2562)


2
จำนวนนักเรียน
2
นักเรียนชาย
0
นักเรียนหญิง
1
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
1
2
0
2
รวมทั้งหมด
1
2
0
2
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน

100.00%