ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) (10 พฤศจิกายน 2562)


1
จำนวนนักเรียน
1
นักเรียนชาย
0
นักเรียนหญิง
1
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
1
1
0
1
รวมอนุบาล
1
1
0
1
รวมทั้งหมด
1
1
0
1
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

100.00%