ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) (10 พฤศจิกายน 2562)


81
จำนวนนักเรียน
42
นักเรียนชาย
39
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
2
4
อนุบาล 3
1
1
4
5
รวมอนุบาล
2
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
3
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
10
5
15
รวมประถมศึกษา
6
23
17
40
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
9
3
12
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
3
7
10
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
4
6
10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
16
32
รวมทั้งหมด
11
42
39
81
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

11.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน

49.38%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

39.51%