ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) (10 พฤศจิกายน 2562)


31
จำนวนนักเรียน
22
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
5
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
0
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
0
6
รวมประถมศึกษา
5
22
9
31
รวมทั้งหมด
5
22
9
31
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

100.00%