ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดต้นไคร้ (10 พฤศจิกายน 2562)


135
จำนวนนักเรียน
74
นักเรียนชาย
61
นักเรียนหญิง
6
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
7
18
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
14
11
25
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
14
25
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
9
7
16
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
14
9
23
รวมประถมศึกษา
6
74
61
135
รวมทั้งหมด
6
74
61
135
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 135 คน

100.00%