ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) (10 พฤศจิกายน 2562)


11
จำนวนนักเรียน
5
นักเรียนชาย
6
นักเรียนหญิง
3
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
3
4
รวมประถมศึกษา
3
5
6
11
รวมทั้งหมด
3
5
6
11
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน

100.00%