ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) (10 พฤศจิกายน 2562)


6
จำนวนนักเรียน
3
นักเรียนชาย
3
นักเรียนหญิง
4
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
4
3
3
6
รวมทั้งหมด
4
3
3
6
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน

100.00%