ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) (10 พฤศจิกายน 2562)


21
จำนวนนักเรียน
12
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
0
1
อนุบาล 3
1
1
0
1
รวมอนุบาล
2
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
3
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
2
5
รวมประถมศึกษา
6
10
9
19
รวมทั้งหมด
8
12
9
21
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

9.52%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน

90.48%