ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง (10 พฤศจิกายน 2562)


81
จำนวนนักเรียน
41
นักเรียนชาย
40
นักเรียนหญิง
9
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1
6
2
8
อนุบาล 2
1
3
6
9
อนุบาล 3
1
3
6
9
รวมอนุบาล
3
12
14
26
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
7
4
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
4
7
รวมประถมศึกษา
6
29
26
55
รวมทั้งหมด
9
41
40
81
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

32.10%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 55 คน

67.90%