ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) (10 พฤศจิกายน 2562)


134
จำนวนนักเรียน
85
นักเรียนชาย
49
นักเรียนหญิง
9
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
9
4
13
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
6
16
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
11
8
19
รวมประถมศึกษา
6
55
36
91
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
9
2
11
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
10
7
17
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
11
4
15
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
30
13
43
รวมทั้งหมด
9
85
49
134
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 91 คน

67.91%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 43 คน

32.09%