ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ (10 พฤศจิกายน 2562)


1,656
จำนวนนักเรียน
777
นักเรียนชาย
879
นักเรียนหญิง
54
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
2
26
28
54
อนุบาล 2
5
55
56
111
อนุบาล 3
5
48
67
115
รวมอนุบาล
12
129
151
280
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
96
106
202
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
97
115
212
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
111
106
217
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
114
123
237
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
100
140
240
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
130
138
268
รวมประถมศึกษา
42
648
728
1,376
รวมทั้งหมด
54
777
879
1,656
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 280 คน

16.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1376 คน

83.09%