ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) (10 พฤศจิกายน 2562)


37
จำนวนนักเรียน
22
นักเรียนชาย
15
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
4
5
อนุบาล 3
1
3
2
5
รวมอนุบาล
2
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
1
6
รวมประถมศึกษา
6
18
9
27
รวมทั้งหมด
8
22
15
37
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

27.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน

72.97%