ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) (10 พฤศจิกายน 2562)


45
จำนวนนักเรียน
24
นักเรียนชาย
21
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
3
3
6
อนุบาล 3
1
6
5
11
รวมอนุบาล
2
9
8
17
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
0
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
1
2
รวมประถมศึกษา
6
15
13
28
รวมทั้งหมด
8
24
21
45
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

37.78%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

62.22%