ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) (10 พฤศจิกายน 2562)


1,352
จำนวนนักเรียน
647
นักเรียนชาย
705
นักเรียนหญิง
40
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
20
16
36
อนุบาล 3
3
23
32
55
รวมอนุบาล
5
43
48
91
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
105
93
198
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
78
92
170
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
97
112
209
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
88
121
209
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
113
122
235
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
123
117
240
รวมประถมศึกษา
35
604
657
1,261
รวมทั้งหมด
40
647
705
1,352
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 91 คน

6.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1261 คน

93.27%