ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านในเวียง (10 พฤศจิกายน 2562)


51
จำนวนนักเรียน
22
นักเรียนชาย
29
นักเรียนหญิง
7
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
1
2
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวมอนุบาล
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
5
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
7
12
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
8
11
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
4
9
รวมประถมศึกษา
6
21
28
49
รวมทั้งหมด
7
22
29
51
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

3.92%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

96.08%