ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) (10 พฤศจิกายน 2562)


123
จำนวนนักเรียน
68
นักเรียนชาย
55
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
9
7
16
อนุบาล 3
1
9
5
14
รวมอนุบาล
2
18
12
30
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
9
3
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
9
18
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
6
16
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
9
13
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
8
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
14
8
22
รวมประถมศึกษา
6
50
43
93
รวมทั้งหมด
8
68
55
123
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

24.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 93 คน

75.61%