ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) (10 พฤศจิกายน 2562)


17
จำนวนนักเรียน
10
นักเรียนชาย
7
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
1
0
1
รวมอนุบาล
2
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
1
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
0
2
รวมประถมศึกษา
6
9
6
15
รวมทั้งหมด
8
10
7
17
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

11.76%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน

88.24%