ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) (10 พฤศจิกายน 2562)


30
จำนวนนักเรียน
18
นักเรียนชาย
12
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
2
3
อนุบาล 3
1
4
1
5
รวมอนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
2
5
รวมประถมศึกษา
6
13
9
22
รวมทั้งหมด
8
18
12
30
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

26.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

73.33%