ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) (10 พฤศจิกายน 2562)


69
จำนวนนักเรียน
40
นักเรียนชาย
29
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
3
0
3
อนุบาล 3
1
3
4
7
รวมอนุบาล
2
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
4
9
รวมประถมศึกษา
6
34
25
59
รวมทั้งหมด
8
40
29
69
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

14.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน

85.51%