ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) (10 พฤศจิกายน 2562)


57
จำนวนนักเรียน
35
นักเรียนชาย
22
นักเรียนหญิง
9
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
6
11
รวมประถมศึกษา
6
22
14
36
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
7
3
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
1
3
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
2
7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
13
8
21
รวมทั้งหมด
9
35
22
57
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 36 คน

63.16%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 21 คน

36.84%