ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) (10 พฤศจิกายน 2562)


10
จำนวนนักเรียน
5
นักเรียนชาย
5
นักเรียนหญิง
6
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
1
1
0
1
รวมอนุบาล
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
0
1
รวมประถมศึกษา
5
4
5
9
รวมทั้งหมด
6
5
5
10
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

10.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน

90.00%