ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) (10 พฤศจิกายน 2562)


70
จำนวนนักเรียน
40
นักเรียนชาย
30
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
4
10
อนุบาล 3
1
1
3
4
รวมอนุบาล
2
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
2
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
8
3
11
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
5
10
รวมประถมศึกษา
6
33
23
56
รวมทั้งหมด
8
40
30
70
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 56 คน

80.00%