ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) (10 พฤศจิกายน 2562)


121
จำนวนนักเรียน
55
นักเรียนชาย
66
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
14
8
22
อนุบาล 3
1
6
3
9
รวมอนุบาล
2
20
11
31
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
13
21
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
7
9
16
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
9
16
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
8
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
11
15
รวมประถมศึกษา
6
35
55
90
รวมทั้งหมด
8
55
66
121
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

25.62%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 90 คน

74.38%