ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) (10 พฤศจิกายน 2562)


47
จำนวนนักเรียน
20
นักเรียนชาย
27
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
4
5
อนุบาล 3
1
2
5
7
รวมอนุบาล
2
3
9
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
1
6
รวมประถมศึกษา
6
17
18
35
รวมทั้งหมด
8
20
27
47
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

25.53%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 35 คน

74.47%