ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) (10 พฤศจิกายน 2562)


22
จำนวนนักเรียน
13
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
4
1
5
อนุบาล 3
1
2
2
4
รวมอนุบาล
2
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
0
2
รวมประถมศึกษา
6
7
6
13
รวมทั้งหมด
8
13
9
22
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

40.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน

59.09%