ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) (10 พฤศจิกายน 2562)


96
จำนวนนักเรียน
47
นักเรียนชาย
49
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
10
12
อนุบาล 3
1
9
2
11
รวมอนุบาล
2
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
7
8
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
8
2
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
3
6
รวมประถมศึกษา
6
20
29
49
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
7
3
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
3
1
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
6
4
10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
8
24
รวมทั้งหมด
11
47
49
96
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

23.96%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

51.04%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 24 คน

25.00%