ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องฟอง (10 พฤศจิกายน 2562)


73
จำนวนนักเรียน
38
นักเรียนชาย
35
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
5
2
7
อนุบาล 3
1
2
3
5
รวมอนุบาล
2
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
7
4
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
7
13
รวมประถมศึกษา
6
31
30
61
รวมทั้งหมด
8
38
35
73
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

16.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน

83.56%