ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) (10 พฤศจิกายน 2562)


16
จำนวนนักเรียน
8
นักเรียนชาย
8
นักเรียนหญิง
6
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
1
2
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวมอนุบาล
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
3
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
0
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
0
2
รวมประถมศึกษา
5
7
7
14
รวมทั้งหมด
6
8
8
16
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

12.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

87.50%