ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากห้วย (10 พฤศจิกายน 2562)


4
จำนวนนักเรียน
4
นักเรียนชาย
0
นักเรียนหญิง
3
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
0
1
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวมอนุบาล
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
0
2
รวมประถมศึกษา
2
3
0
3
รวมทั้งหมด
3
4
0
4
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน

75.00%