ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) (10 พฤศจิกายน 2562)


56
จำนวนนักเรียน
27
นักเรียนชาย
29
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
5
7
อนุบาล 3
1
6
3
9
รวมอนุบาล
2
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
6
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
5
7
รวมประถมศึกษา
6
19
21
40
รวมทั้งหมด
8
27
29
56
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

28.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน

71.43%