ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) (10 พฤศจิกายน 2562)


66
จำนวนนักเรียน
33
นักเรียนชาย
33
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
5
3
8
อนุบาล 3
1
2
4
6
รวมอนุบาล
2
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
7
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
5
9
รวมประถมศึกษา
6
26
26
52
รวมทั้งหมด
8
33
33
66
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

21.21%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน

78.79%