ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) (10 พฤศจิกายน 2562)


21
จำนวนนักเรียน
12
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
2
1
3
รวมอนุบาล
2
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
2
3
รวมประถมศึกษา
6
10
7
17
รวมทั้งหมด
8
12
9
21
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 คน

19.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน

80.95%