ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แคม (10 พฤศจิกายน 2562)


22
จำนวนนักเรียน
13
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
2
3
อนุบาล 3
1
1
1
2
รวมอนุบาล
2
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
2
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
1
3
รวมประถมศึกษา
6
11
6
17
รวมทั้งหมด
8
13
9
22
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

22.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน

77.27%