ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคูหา (10 พฤศจิกายน 2562)


21
จำนวนนักเรียน
9
นักเรียนชาย
12
นักเรียนหญิง
7
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
0
1
1
รวมอนุบาล
2
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
0
5
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
2
5
รวมประถมศึกษา
5
9
10
19
รวมทั้งหมด
7
9
12
21
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

9.52%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน

90.48%