ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) (10 พฤศจิกายน 2562)


30
จำนวนนักเรียน
14
นักเรียนชาย
16
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
0
1
อนุบาล 3
1
0
1
1
รวมอนุบาล
2
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
4
6
รวมประถมศึกษา
6
13
15
28
รวมทั้งหมด
8
14
16
30
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

6.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

93.33%