ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) (10 พฤศจิกายน 2562)


66
จำนวนนักเรียน
44
นักเรียนชาย
22
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
4
4
8
อนุบาล 3
1
4
4
8
รวมอนุบาล
2
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
2
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
7
3
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
5
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
3
12
รวมประถมศึกษา
6
36
14
50
รวมทั้งหมด
8
44
22
66
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

24.24%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน

75.76%