ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) (10 พฤศจิกายน 2562)


49
จำนวนนักเรียน
23
นักเรียนชาย
26
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
4
4
อนุบาล 3
1
3
4
7
รวมอนุบาล
2
3
8
11
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
1
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
7
11
รวมประถมศึกษา
6
20
18
38
รวมทั้งหมด
8
23
26
49
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

22.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน

77.55%