ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) (10 พฤศจิกายน 2562)


9
จำนวนนักเรียน
6
นักเรียนชาย
3
นักเรียนหญิง
5
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
0
1
รวมประถมศึกษา
5
6
3
9
รวมทั้งหมด
5
6
3
9
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน

100.00%