ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) (10 พฤศจิกายน 2562)


62
จำนวนนักเรียน
37
นักเรียนชาย
25
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
4
10
อนุบาล 3
1
2
1
3
รวมอนุบาล
2
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
5
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
5
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
6
15
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
1
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
0
6
รวมประถมศึกษา
6
29
20
49
รวมทั้งหมด
8
37
25
62
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

20.97%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

79.03%