ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาซ้อง (10 พฤศจิกายน 2562)


35
จำนวนนักเรียน
17
นักเรียนชาย
18
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
3
4
อนุบาล 3
1
4
1
5
รวมอนุบาล
2
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
1
2
รวมประถมศึกษา
6
12
14
26
รวมทั้งหมด
8
17
18
35
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

25.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน

74.29%