ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) (10 พฤศจิกายน 2562)


56
จำนวนนักเรียน
32
นักเรียนชาย
24
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
4
5
9
อนุบาล 3
1
4
2
6
รวมอนุบาล
2
8
7
15
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
2
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
6
8
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
6
1
7
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
1
4
รวมประถมศึกษา
6
24
17
41
รวมทั้งหมด
8
32
24
56
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

26.79%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 41 คน

73.21%