ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) (10 พฤศจิกายน 2562)


32
จำนวนนักเรียน
19
นักเรียนชาย
13
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
1
3
อนุบาล 3
1
2
1
3
รวมอนุบาล
2
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
6
0
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
4
5
รวมประถมศึกษา
6
15
11
26
รวมทั้งหมด
8
19
13
32
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

18.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน

81.25%