สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

212
โรงเรียนในสังกัด
39,066
จำนวนนักเรียน
2,972
จำนวนครูและบุคลากร
50
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 4
1.89
21 - 40 คน
 7
3.30
41 - 60 คน
 19
8.96
61 - 80 คน
 23
10.85
81 - 100 คน
 17
8.02
101 - 120 คน
 11
5.19
รวม
 80
37.74
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 62
29.25
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 44
20.75
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 17
8.02
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 9
4.25
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 212
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 80 แห่ง 37.74%

37.74%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 123 แห่ง 58.02%

58.02%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 9 แห่ง 4.25%

4.25%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 163 แห่ง 76.89%

76.89%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 46 แห่ง 21.70%

21.70%

ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 0.94%

0.94%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.47%

0.47%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน