สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

191
โรงเรียนในสังกัด
17,416
จำนวนนักเรียน
1,863
จำนวนครูและบุคลากร
92
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 46
24.08
21 - 40 คน
 32
16.75
41 - 60 คน
 34
17.80
61 - 80 คน
 18
9.42
81 - 100 คน
 16
8.38
101 - 120 คน
 5
2.62
รวม
 150
78.53
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 23
12.04
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 10
5.24
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 4
2.09
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
1.05
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
1.05
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 191
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 150 แห่ง 78.53%

78.53%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 37 แห่ง 19.37%

19.37%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง 1.05%

1.05%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง 1.05%

1.05%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 110 แห่ง 57.59%

57.59%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 แห่ง 16.75%

16.75%

ประถมศึกษา จำนวน 42 แห่ง 21.99%

21.99%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง 3.66%

3.66%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน