สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

185
โรงเรียนในสังกัด
17,416
จำนวนนักเรียน
1,870
จำนวนครูและบุคลากร
92
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 46
24.86
21 - 40 คน
 32
17.30
41 - 60 คน
 34
18.38
61 - 80 คน
 18
9.73
81 - 100 คน
 16
8.65
101 - 120 คน
 5
2.70
รวม
 150
81.08
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 23
12.43
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 10
5.41
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 4
2.16
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
1.08
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 2
1.08
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 191
103.24
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 150 แห่ง 81.08%

81.08%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 37 แห่ง 20.00%

20.00%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง 1.08%

1.08%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง 1.08%

1.08%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 105 แห่ง 56.76%

56.76%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 แห่ง 17.30%

17.30%

ประถมศึกษา จำนวน 41 แห่ง 22.16%

22.16%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง 3.78%

3.78%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน