สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

191
โรงเรียนในสังกัด
17,538
จำนวนนักเรียน
1,892
จำนวนครูและบุคลากร
92
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 42
21.99
21 - 40 คน
 34
17.80
41 - 60 คน
 37
19.37
61 - 80 คน
 17
8.90
81 - 100 คน
 16
8.38
101 - 120 คน
 8
4.19
รวม
 154
80.63
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 21
10.99
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
4.71
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
1.57
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
1.57
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.52
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 191
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 154 แห่ง 80.63%

80.63%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 33 แห่ง 17.28%

17.28%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง 1.57%

1.57%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.52%

0.52%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 110 แห่ง 57.59%

57.59%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 แห่ง 17.28%

17.28%

ประถมศึกษา จำนวน 41 แห่ง 21.47%

21.47%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง 3.66%

3.66%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน