ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามตำแหน่ง และเพศ
รหัสตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
01
1
0
1
03
3
0
3
09
9
8
17
41
1
2
3
42
1
1
2
43
0
6
6
45
1
10
11
46
0
4
4
47
0
3
3
48
0
1
1
49
2
6
8
50
0
1
1
33
2
7
9
32
0
1
1
31
0
3
3
123
2
0
2
105
0
1
1
106
2
0
2
115
1
0
1
129
3
0
3
127
1
0
1
116
3
0
3
118
1
0
1
133
1
0
1
101
0
2
2