ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่ม/หน่วย สพป.น่าน เขต 1


จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. จำแนกตามกลุ่ม และเพศ
รหัส
กลุ่ม/หน่วย
โครงสร้าง
ชาย
หญิง
รวม
9
4
0
4
10
13
6
19
11
0
6
6
12
0
9
9
13
3
6
9
15
1
10
11
16
11
13
24
17
0
3
3
18
1
2
3
19
1
1
2
20
1
1
2