บุคลากรกลุ่มอำนวยการ (18 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม • บุคลากรกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
 • นางสาวทิพย์วภา ทาอาจ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ชำนาญการ
  นายนพดล ชมภู
  ช่างไฟฟ้าชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายเฉลียว จองกว้าง
  พนักงานขับรถ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายมานพ เถรหมื่นไวย
  นักประชาสัมพันธ์
  ชำนาญการ
  นางกัญญา พุทธวงค์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นายจรัญ ยาธะนะ
  ยาม
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง
  ยาม
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางพนิต​พร​ ไทนอ
  นักประชาสัมพันธ์
  ชำนาญการพิเศษ
  นายไพรสันต์ แก้วฮ่อน
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นายสังวาล ยะหมื่น
  ช่างไฟฟ้า
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายกฤษฎ์ชนม์ ธัญกัญจณธรณ์
  ช่างไฟฟ้า
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสมพร จันทร์พล
  แม่บ้าน
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวปารณีย์ ทาอาจ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ชำนาญการ
  นายรัศมี มาณกิจ
  ช่างไฟฟ้าชั้น 4
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นายเกรียงไกร จักริลา
  ช่างไฟฟ้า
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ