บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล (9 คน)

 • ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ
 • บุคลากรกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางมุกดาวัลย์ สมทรง
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ชำนาญงาน
  นางชลธิชา เฟยลุง
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการ
  นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา
  นักทรัพยากรบุคคล
  ปฏิบัติการ
  นางรุ่งอรุณ ตันดี
  นักทรัพยากรบุคคล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ
  เจ้าพนักงานธุรการ
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม
  นักทรัพยากรบุคคล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ์
  นักทรัพยากรบุคคล
  ชำนาญการพิเศษ
  นางนิตยา สุขวนวัฒน์
  นักทรัพยากรบุคคล
  ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ